Vissza a regisztrációra

JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A Szervező

A nyereményjáték szervezője: Felicitas Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. fszt. 5/D.; cégjegyzékszám: 01-09-264873; adószám: 10849916-2-43; e-mail cím: info@felicitas.hu; a továbbiakban: „Szervező”).

2. Részvételi feltételek

A nyeremények sorsolásán az vesz részt, aki a Szervezőnél regisztrált a Várandós bőröndre, vagy a Kórházi csomagra. A szervező a Várandós bőröndre regisztráltak között havonta sorsolást tart. A Szervező a Kórházi csomagra regisztrálók között sorsolást előre meg nem határozott időben és rendszerességgel tart. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a sorsolásokat összevonja, és a Várandós bőröndre, valamint a Kórházi csomagra regisztráltak részére közös sorsolást tartson. A részvétel feltétele, hogy a résztvevő pontos adataival regisztrál, elfogadja a jelen Játékszabályzatot, valamint hozzájárul adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. A nyereményjátékban kizárólag 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen magyar állampolgár vehet részt (továbbiakban: „Játékos”). A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A játékosok kizárólag saját adataikkal regisztrálhatnak. Amennyiben valaki más adataival regisztrál, a játékból kizárásra kerül. A játékban való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

3. Nyeremények

A Nyereményeket a Szervező az egyes sorsolásokra külön-külön határozza meg. A nyeremények száma és értéke sorsolásonként eltérhet. A Szervező által közzétett, a nyereményeket ábrázoló képek illusztrációk. A nyereményeket a Szervező nem forgalmazza, így a fogyasztóvédelmi szabályok szerint Kereskedőnek nem minősül. Az esetleges szavatossági jogokat a nyertes Játékos a forgalmazóval (kereskedővel) szemben gyakorolhatja, akinek adatairól szükség esetén a Szervező tájékoztatást ad.

4. A nyertesek sorsolása

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. Az egyes sorsolások időpontja változó, azokat a Szervező közzéteszi. A Szervező a sorsoláson annyi nyertest sorsol ki, ahány nyeremény az adott sorsoláson van, a Szervező emellett pótnyerteseket is sorsol. A Szervező szabadon választja meg a sorsolás módját. A tartalék nyertes játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartalék nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg illetve, ha a megadott határidőn belül nyereményéért nem jelentkezik. A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti telefonon, e-mailben, vagy írásban a nyeremény átvételének részleteiről. A sorsoláson kihúzott, jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül jogosult. Az értesítés kézhez vettnek minősül az alábbi esetekben: - az értesítő e-mailt a Szervező a Játékos megadott e-mail címére elküldte, és a kézbesítés sikeres (a kézbesítési visszaigazolás a Szervezőhöz megérkezett); - a megadott telefonszámon a Szervező a Játékost szóban értesíti; - az ajánlott küldeményként feladott levél postára adásától öt munkanap eltelt, vagy a tértivevénnyel feladott értesítő levelet a Játékos, vagy meghatalmazottja átvette. Amennyiben valamely nyertes jelen szabályzat szerint valamely okból kifolyólag kizárásra kerülne, úgy arról a Szervező haladéktalanul írásban értesíti a soron következő tartalék nyertest, aki a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően jogosult. A Szervező a sorsolások eredményét a sorsolást követően a www.babadirect.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenik meg. A nyertes a nyereményét személyesen veheti át. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét 30 napon belül nem veszi át, úgy a nyeremény a sorsoláskor kihúzott tartaléknyertest illeti meg. A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal szemben. A tartaléknyertes kiesése esetén a nyereményre a soron következő tartaléknyertes jogosult, ennek hiányában a nyeremény nem kerül átadásra. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az át nem vett nyeremények felhasználásáról döntsön. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget és az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. A Játékban való részvétellel a Játékos feltétel nélküli beleegyezését és nyilatkozatát adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve és a helység, ahol él, nyilvánosságra kerüljön.

5. Adatkezelés

A Szervező a Játékos személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

6. Egyéb rendelkezések

A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik a játékban, vagy a Szervező által szervezett más játékban, promócióban visszaélést, csalást követnek el, vagy a Szervezőt más módon megkárosítják, vagy erre törekszenek. A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, így különösen bármilyen informatikai visszaélést követnek el. A Szervező fenntartja a jelen Játékszabályzat megváltoztatásának jogát. A játékos csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A Szervező nem vállal felelősséget a játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.

Vissza a regisztrációra